Stadgar

Stadgar för Najadklubben Väst
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Najadklubben Väst
§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg
§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.
§4 Syfte
Föreningens syfte är att främja intressen och nyttan för ägare till Najadbåtar. Föreningen skall även bidra till att öka medlemmarnas kunskap om och handhavande av Najadbåtar, samt deras framförande vid segling och färder till sjöss. Klubbens verksamhet ska även främja erfarenhetsåterföring till varvet för dess produkt- utveckling och stå till förfogande för att besvara frågor och diskutera aktuella problem. Föreningens verk- samhetsområde är främst för båtar och besättningar med hemmahamn på Sveriges Västkust.
§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. För medlemskap krävs att man är knuten till en Najadbåt genom ägandeskap. Om medlem säljer sin båt och inte förvärvar båt av annat fabrikat, är han berättigad till medlemskap i högst fem år efter försäljningen. Avgiften för året skall utan anmodan erläggas under januari månad enligt på av kassören anvisat sätt. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Medlem skall anmäla ändringar avseende uppgifter som adress, e-post och liknande. En medlem som allvarligt skadar föreningen eller Najadägarnas intressen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande jämte minst 2 men högst 4 ytterligare ledamöter. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
Till sin hjälp kan styrelsen utse funktionärer med ansvar för speciella områden.
§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen. Förslag till ledamöter i föreningens styrelse skall lämnas till valberedningen senast två veckor före årsmötet.
§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 15 juni varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst tre veckor i förväg. Kallelse kan skickas med e-post enbart. Motioner skall ha inkommit minst två veckor före årsmötet.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
Reviderade vid enhälligt årsmöte 2007-02-21
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) inkomna motioner
12) årets budget och fastställande av medlemsavgift
13) val av årets styrelse
14) val av årets revisor
15) val av årets valberedare
16) övriga frågor
17) mötets avslutande
§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst tre veckor i förväg. Kallelse se §11.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
§13 Hedersmedlem
Vid ordinarie årsmöte kan på förslag av styrelsen hedersmedlem utses. Till hedersmedlem kan utses medlem eller annan person, som på ett särskilt värdefullt sätt verkat för föreningen. Hedersmedlem erlägger ej årsavgift.
§14 Firmateckning
Föreningens firma jämte föreningens bankkonton tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.
§15 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§16 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje medlem är knuten till en medlemsbåt och endast två röster per båt kan avges. Vid lika röstetal får den mening gälla som ordföranden ansluter sig till.
§17 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§17) och upplösning
(§18) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
§18 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.
Dessa stadgar antogs vid föreningens första möte 2005-04-06